20ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்த தமிழ்ப்பணியாற்றும் அறிஞர்களின் ஆவணக்காப்பகம் உருவான கதை

ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி ஆசிரியராக இந்தப் பணியை மேற்கொள்வதில் நிறைய சிரமங்கள் எனக்கு உள்ளது.  எப்படி இந்தப் பணியை நான் துவங்கினேன் எவ்வாறு இப்பணியை முன்னோக்கி நகர்த்தினேன் என்னும் அனைத்து செய்திகளையும் ஆவணப்படுத்த வேண்டியது என்மீது கடமையாகிறது. ஆவணத்தின் ஆவணம் இது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *